2017-10-23 Ogłaszamy konkurs na logo naszej szkoły

Konkurs na logo Szkoły Podstawowej nr 373
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie

 

I. Warunki udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić projekt autorski.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 373 w Warszawie.

II. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego szkoły (tj. logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: nadruk na koszulce, reklama, Internet, dokumenty, ulotki.
 2. Prace można wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie.
 3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się:

a. tylko z logotypu (stylizacji literowej)
lub
b. tylko z elementu graficznego będącego symbolem
lub
c. zawierać połączenie obu tych elementów.

4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 • Prace (rysunek na arkuszu a4 bez składania i bez zagnieceń lub płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową) należy składać podając imię i nazwisko/ imiona i nazwiska oraz klasę (w przypadku uczniów).

III. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30.11.2017 r. u nauczycieli informatyki.
 2. Prace konkursowe, które nie spełnią wymagań regulaminu, nie będą podlegały ocenie komisji.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi szkoły – 2 punkty,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania – 2 punkty,
 • czytelność i funkcjonalność projektu – 2 punkty,
 • estetyka wykonania projektu – 2 punkty.

V. Ocena prac konkursowych

Prace oceni Komisja Konkursowa złożona z Dyrektora, dwóch nauczycieli informatyki, dwóch nauczycieli plastyki, dwóch rodziców (wytypowanych przez RR i dwóch uczniów (wytypowanych przez SU).

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 6 grudnia 2017 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.