Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Chudyński, chudynski.andrzej&#64sp373.srv.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 617 57 24 lub mailowo sekretariat&#64sp373.srv.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dojazd:
Do szkoły można dojechać komunikacją miejską.

Autobusy – ul. Saska (linie: 123, 111, 507, 509).
Tramwaje – al. Waszyngtona przystanek Berezyńska (linie: 9, 24).

(uwaga: informacja dotycząca transportu publicznego może ulec zmianie).

Do szkoły można dojść pieszo chodnikiem, oznaczone przejścia przez ulice : Saską i Angorską, brak sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.

Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi.

Wejście na teren szkoły:
Teren należący do szkoły jest ogrodzony.
Uczniowie, pracownicy i interesanci mogą korzystać z wejścia (bramy) od strony ul. Angorskiej – szerokość wejścia: 240 cm.

Artykuły na potrzeby szkoły są dostarczane bramą wjazdową od strony ul. Saskiej.

Funkcjonują trzy wejścia do budynku:

 1. Wejście główne od strony ul. Angorskiej.

  Do wejścia głównego przeznaczonego dla uczniów, pracowników i interesantów prowadzą sześciostopniowe, zadaszone schody , ograniczone z obydwu stron murowaną balustradą.
  Wymiary stopni: długość: 185 cm, szerokość: 31 cm , wysokość : 14 cm.
  Przed drzwiami znajduje się spocznik (podest)o wymiarach: 185 x 285 cm.
  Drzwi wejściowe główne posiadają dwa skrzydła otwierane o szerokości 87 cm, przedzielone częścią stałą.

  Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap o wymiarach: 158 x 282 cm.
 2. Wejście gospodarcze do bloku żywieniowego od strony ul. Saskiej.
 3. Wejście boczne od strony ul. Saskiej .

  Wejście boczne od strony ul. Saskiej prowadzi bezpośrednio do szatni i pomieszczeń magazynowych.
 • Szkoła nie dysponuje udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych w postaci: pochylni, windy osobowej, podnośnika schodowego.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie posiada wind, pętli indukcyjnych, podjazdów.
 • Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane dla osób z niesprawnością ruchową – brak przestrzeni manewrowej, możliwości transferu bocznego, zamontowanych poręczy.
 • W budynku brak oznakowań poziomych na posadzkach.
 • Możliwe jest wejście na teren szkoły z psem asystującym.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Większość interesantów obsługiwana jest na parterze gdzie znajdują się : gabinet dyrektora, sekretariat, pokój kierownika stołówki i gabinet logopedy. Pozostałe pomieszczenia administracyjne i gabinety zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Do pomieszczeń znajdujących się na pierwszej i drugiej kondygnacji można dojść schodami ( dwie klatki schodowe 12 –to stopniowe biegi o szerokości 150 cm ).

Podstawę dla sporządzenia deklaracji architektonicznej stanowi art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w zakresie wymagań o zapewnieniu minimalnej dostępności architektonicznej).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny