Doradztwo zawodowe

Drodzy uczniowie,

wszystkie bieżące informacje znajdują się w podstronie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

proszę zapoznać się z planem naboru na rok szkolny 2019/2020 (xls): Plan_naboru_20190211


Nowy informator „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2019/2020.

 

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W KL. VII
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Podstawa prawna
·   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
 • 1. 17-19 ;art.109. 6 ;art. 98.1.16 – ustawy prawo oświatowe;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 );
 • 292. 1-2 ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z 28 marca 2017;

Zgodnie z art. 292 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Zgodnie z ustawą program powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych
z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi – a zatem informacje edukacyjno-zawodowe, informacje dotyczące rynku pracy i informacje dotyczące samopoznania.

II.                Cele programu

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów
do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego.

Cele ogólne programu:

 • poznawanie samego siebie;
 • analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
 • poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

W programie ujęte zostały również cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń:

 • rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;
 • określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody;
 • wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców.

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń:

 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji;
 • analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU uczeń:

 • określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
 • planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.
III.             Metody i formy pracy wykorzystywane w czasie zajęć z uczniami

W przygotowanych scenariuszach zajęć zaproponowano zastosowanie aktywnych metod nauczania. Pozwalają one uczniom na rozważanie, wyciąganie wniosków, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i współpracę w grupie.

PROPONOWANE METODY PRACY:

 • analiza przypadku,
 • ankieta,
 • autoprezentacja,
 • burza mózgów,
 • ćwiczenia grupowe,
 • debata „za i przeciw”,
 • dyskusja problemowa,
 • kolaż,
 • kwestionariusz,
 • lekcja odwrócona,
 • mini-wykład,
 • ocena pracy grupowej,
 • plakat,
 • rozwiązywanie problemów,
 • skojarzenia,
 • wirujące plakaty,
 • odwrócony cel.

MOGĘ – CHCĘ – POTRZEBA

Program został przygotowany w oparciu o model „mogę – chcę – potrzeba”. Pierwsza grupa scenariuszy należących do kategorii „mogę” zawiera informacje o umiejętnościach, uzdolnieniach i talentach ucznia, druga część – zatytułowana „chcę” – daje wiedzę o pragnieniach, zainteresowaniach, planach i marzeniach młodzieży. Ostatnią składową programu stanowią scenariusze ukierunkowane na to, czego uczniom „potrzeba”, zamieszczone w nich zostały ćwiczenia dotyczące rynku pracy, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, trendów w polityce zatrudnienia. Zakres treści w programie odpowiada potrzebom i możliwościom uczniów szkoły podstawowej. W proponowanych scenariuszach dużo miejsca poświęcono pracy w grupie, gdyż jest to jedna z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. 

 1. Opis zakładanych efektów kształcenia

W zakresie wiedzy uczeń:

 • posługuje się pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;
 • identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;
 • wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;
 • wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozwija swoje zainteresowania;
 • wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;
 • samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-
  -zawodowego.

W zakresie kompetencji społecznych uczeń:

 • skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;
 • przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania innych ludzi;
 • rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

TEMATYKA ZAJĘĆ

– opracowana na podstawie „Programu z Doradztwa Zawodowego dla klas 7” p. Beaty Grzelak

Blok tematyczny Temat zajęć Cele
SAMOPOZNANIE Wszyscy jesteśmy zdolni! § pobudzenie uczniów do refleksji na temat zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i samorozwoju; poszerzenie przez uczniów wiedzy oraz świadomości na temat własnych uzdolnień i talentów;

§ ugruntowanie własnej wartości.

SAMOPOZNANIE Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej. ·    zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji kluczowych;

·    rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie;

·    umacnianie więzi grupowych.

SAMOPOZNANIE Umiejętności
a zawód.
·    rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron;

·    autorefleksja i ocena własnych zdolności, zainteresowań, predyspozycji fizycznych i zdrowotnych;

·    uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu.

SAMOPOZNANIE Moje umiejętności. ·    rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron;

·    identyfikowanie przez ucznia różnic indywidualnych w obszarze zainteresowań w obrębie klasy.

SAMOPOZNANIE Czym się interesuję? ·    wskazywanie możliwych kierunków rozwoju zainteresowań uczniów;

·    samopoznanie.

INFORMACJE

EDUKACYJNO -ZAWODOWE

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową? ·    uzupełnienie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; analiza i synteza informacji przydatnych w planowaniu kariery.
INFORMACJE

EDUKACYJNO -ZAWODOWE

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa. ·    zapoznanie uczniów z możliwościami kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły podstawowej.
RYNEK PRACY Zawody w moim najbliższym otoczeniu. ·    zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów
RYNEK PRACY Od elektryka do kierownika. ·    przybliżenie uczniom różnorodności zawodów i możliwości edukacyjnych;

·    przygotowanie uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

RYNEK PRACY Kompetencje na rynku pracy. ·    zapoznanie uczniów z zasadami panującymi na rynku pracy;

·    utworzenie listy umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

 

DORADZTWO ZAWODOWE TO CIEKAWA FORMA ZDOBYWANIA INFORMACJI
O SZKOŁACH I ZAWODACH

 • Zajęcia są prowadzone w klasach drugich i trzecich gimnazjum oraz w klasach siódmych szkoły podstawowej.
 • Program z Doradztwa Zawodowego przygotowano na podstawie obowiązującego rozporządzenia i nowych podstaw programowych.
 • Szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego jest p. Małgorzata Ostowicz.
 • UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ INFORMACJE NA ZAJĘCIACH W SZKOLE
 • UCZESTNICZĄ W KONKURSACH SZKOLNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
 • BIORĄ UDZIAŁ W PREZENTACJI ZAWODÓW W CKP NA ULICY MIŃSKIEJ,
 • PRZYGOTOWUJĄ PREZENTACJE,
 • UCZESTNICZĄ W WYCIECZKACH ZAWODOZNAWCZYCH,
 • DO NASZEJ SZKOŁY ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW I PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH ZAWODÓW,

DORADCA ZAWODOWY POMAGA W WYBORZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 373 im. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

wsdz_2017_2018 (pdf)