Informacje dla klas III

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia ustali kurator oświaty do 31 stycznia 2018 r. Informacje udostępni dana szkoła lub kuratorium oświaty.

  1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.

  1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
  2. Za szczególne osiągnięcia maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych -artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uczniowie gimnazjum będą wybierać nie więcej niż 8 szkół ponadgimnazjalnych – UCHWAŁA NR XLV/1080/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kryteria świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Wynik z języka polskiego 18 pkt.
Wynik z matematyki 18 pkt.
Wynik z I przedmiotu 18 pkt.
Wynik z II przedmiotu 18 pkt.
max 100 pkt.
Kryteria – egzamin gimnazjalny Wynik
egzaminu w %
punkty
Wynik z języka polskiego 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z matematyki 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x0,2 = 20pkt.
Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x0,2 = 20pkt.
max   100pkt
Razem   200pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w systemie rekrutacji wynosi 200.

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe

1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w branżową szkołę I stopnia, w której będą funkcjonowały również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie 3-letniej branżowej szkoły pozwoli na uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zawody, w których kształcenie odbędzie się w branżowej szkole I stopnia, są zawodami, w których wyodrębniono jedną kwalifikację (w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej były zawody jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjne). Część z tych zawodów ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz uzyskania wykształcenia średniego branżowego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach.

Ponadto absolwenci branżowej szkoły I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II.

Nowa nazwa – branżowa szkoła – jest symbolicznym dopełnieniem zmian, które zostały wprowadzone w obszarze szkolnictwa zawodowego. Mają one przede wszystkim charakter jakościowy i dotyczą zwiększenia roli pracodawcy w procesie kształcenia zawodowego.

Według założeń reformy edukacji wiedzę teoretyczną uczeń będzie zdobywał podczas zajęć lekcyjnych, a umiejętności praktyczne w potencjalnym miejscu pracy.

Informacje opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 14 marca 2017 r.


 

Informacje o zawodach, rankingi szkół
http://www.perspektywy.pl/portal/

Informacje ogólne  o szkołach (LO, Technika)
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=listaszkol&typ=5&woj=7

Informator o technikach i branżowych szkołach I stopnia na rok szkolny 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona-ksztalcenie-zawodowe/4782/attachments/katalog2017-int.pdf

Oferta warszawskich szkół zawodowych na rok szkolny 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/strona-ksztalcenie-zawodowe/4783/attachments/wykaz-zawodow-2017-2018.pdf

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na zawody
https://barometrzawodow.pl/

Informacje o uczelniach, kierunki studiów
http://www.uczelnie.info.pl/

Kierunki studiów
http://maturzysta.dlastudenta.pl/szkoly_wyzsze/