Konkurs informatyczny – LOGIA21 – programowanie w pythonie

Zapraszamy do udziału w Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA, organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Strona internetowa konkursu jest dostępna pod adresem http://logia.oeiizk.waw.pl.
Tam znajdą Państwo Regulamin Konkursu zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i wszystkie aktualne informacje o konkursie.
Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.
Etap szkolny zaczyna się 15 października i trwa do godz. 14:00 dnia 4 listopada. W tym czasie uczniowie pobierają ze strony WWW Konkursu treści zadań i wytyczne do ich rozwiązywania. Uczestnicy w dowolnym miejscu w czasie trwania I etapu rozwiązują test i trzy zadania programistyczne. Wysyłają rozwiązania zadań na platformę konkursową. Test i zadanie obliczeniowe oceniane jest automatycznie na platformie. Rozwiązania zadań graficznych ocenia nauczyciel w szkole, który zgłasza szkołę do konkursu.

Co powinien zrobić uczeń, aby wziąć udział w konkursie?

!!! Najpierw zgłasza chęć udziału nauczycielowi !!!
1. uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl (dostępne od 10 września),
2. pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje kartę zgłoszenia do konkursu Logia, na której rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na udział w konkursie,
3. karta zgłoszenia jest poświadczana przez szkołę,
4. uczeń wysyła skan karty zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej
(w dziale Organizacja).

Uczniowie, którzy chcą zobaczyć, jakiego typu zadania są do rozwiązania, zajrzą na stronę: https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/bankzadan

 

Marzena Wardawy i Małgorzata Ostowicz