Nowe zasady udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku szkolnym zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasad udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2020/2021 są następujące:

a) wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla ucznia należy składać wyłącznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w poprzednich latach)

b) w ramach stypendium szkolnego będzie możliwe finansowanie tylko następujących wydatków:

  • zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  • zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  • pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać  bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

Na stronie internetowej Warszawskiego Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl (w zakładce „Dla ucznia i rodzica” „Pomoc socjalna dla uczniów”) dostępny jest nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz nowy wzór o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją dotyczącą wypełnienia wniosku.

Wydrukowane wnioski będą również dostępne w szkole.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,  należy składać bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka. Świadczenie w formie zasiłku szkolnego skierowane jest do ucznia, który jest przejściowo  w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku wynosi 620 zł.

p. Anna Ratajczyk