Sprawdzian predyspozycji językowych – informacje

Drodzy Kandydaci!!!

W piątek 5 czerwca 2020r. przystąpicie do sprawdzianu predyspozycji językowych, który trwa 90 minut i jest jednakowy dla wszystkich kandydatów w Warszawie.

Aby zapewnić sprawny przebieg sprawdzianu i zachować bezpieczeństwo Wasze i członków komisji proszę o uważne przeczytanie poniższych informacji i zastosowanie się do nich.

 1. Na sprawdzian mogą się zgłosić tylko uczniowie zdrowi, którzy nie mieli kontaktu z osobami będącymi w kwarantannie i sami nie są nią objęci.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Uczniowie zostaną wpuszczeni do budynku kolejno, po wyczytaniu z listy.
 3. Uczniowie z nazwiskami na litery od A do K przychodzą na sprawdzian na godzinę 8.30.
 4. Uczniowie z nazwiskami na litery od L do Ż przychodzą na sprawdzian na godzinę 9.30.
 5. Do szkoły uczniowie wchodzą zachowując 1,5 m odległość od innych osób, wyposażeni w osłonę nosa i ust.
 6. Przy wejściu dezynfekują ręce przygotowanym do tego celu płynem.
 7. Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną (ewentualnie dowód osobisty) oraz dwa długopisy. Można też przynieść małą butelkę wody mineralnej. NIE WOLNO WNOSIĆ DO SALI TELEFONU ANI INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.
 8. W sali uczniowie siadają na wyznaczonych przez członka komisji miejscach i dopiero wtedy mogą zdjąć osłonę ust i nosa. Należy ją jednak włożyć ponownie w przypadku, gdy członek komisji musi podejść do ucznia.
 9. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów oraz kartek do wpisania kodu przez kandydata.
 10. Po rozpoczęciu pisania sprawdzianu spóźnieni kandydaci nie są wpuszczani do sali.
  W uzasadnionych przypadkach decyzję o wpuszczeniu kandydata do sali podejmuje przewodniczący.
 11. Kandydaci sprawdzają kompletność zestawów. Jeżeli zestawy są niekompletne lub źle wydrukowane, zgłaszają ten fakt członkom zespołu. W takiej sytuacji członkowie zespołu nadzorującego wydają kandydatom nowe zestawy.
 12. Kandydaci kodują prace. Wylosowany kod zapisują na pracy, natomiast na otrzymanej kartce wpisują swoje imię i nazwisko, nazwę i nr obecnej szkoły podstawowej. Zespół nadzorujący zbiera kartki i zakleja je w przygotowanej kopercie.
 13. Członkowie zespołu wyjaśniają na czym polega sprawdzian i odpowiadają na ewentualne pytania kandydatów dotyczące kodowania i rozumienia sposobu rozwiązania testu a następnie zapisują na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.
 14. Podczas sprawdzianu członkowie zespołu nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
 15. W przypadku niesamodzielnej pracy przez kandydata sprawdzian jest unieważniony.
 16. W uzasadnionej sytuacji (złe samopoczucie, konieczność skorzystania z toalety) kandydat może otrzymać zgodę  na opuszczenie sali. Kandydatowi towarzyszy wówczas jeden z członków komisji.
 17. Jeżeli kandydat ukończy pracę przed czasem zgłasza to przez podniesienie ręki.
 18. Po zakończeniu pracy kandydaci pozostają na miejscu. Oddają prace na znak członków komisji. Salę opuszczają po uzyskaniu zgody członka komisji.
 19. Po wyjściu z sali niezwłocznie opuszczają budynek szkoły i nie gromadzą się w celu podzielenia wrażeniami ze sprawdzianu.

 

 

 

 

Katarzyna Spychała