Oddziały dwujęzyczne

Drodzy Kandydaci!
Wiemy już, w jakich terminach i według jakich zasad przebiegać będzie rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram działań kandydata i zasady naboru są w załącznikach. Pod koniec kwietnia, przed rozpoczęciem rekrutacji, zorganizujemy spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców. Dokładny termin zamieścimy na stronie szkoły. Już teraz zapraszamy na to spotkanie!

Dyrekcja SP-373


Informacje archiwalne


Drodzy Kandydaci!
Wiemy już, w jakich terminach i według jakich zasad przebiegać będzie rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram działań kandydata i zasady naboru są w załącznikach. Na początku maja, przed rozpoczęciem rekrutacji, zorganizujemy spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców. Dokładny termin zamieścimy na stronie szkoły. Już teraz zapraszamy na to spotkanie!

Dyrekcja SP-373

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023r. o godz. 17.30 w stołówce szkolnej.
Zapraszamy!


Drodzy Kandydaci!
Wiemy już, w jakich terminach i według jakich zasad przebiegać będzie rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram działań kandydata i zasady naboru są w załącznikach. Na początku maja, przed rozpoczęciem rekrutacji, zorganizujemy spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców. Dokładny termin zamieścimy na stronie szkoły. Już teraz zapraszamy na to spotkanie!

Dyrekcja SP-373


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH
na rok szkolny 2020/2021

Od 7 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie, którzy w teście predyspozycji językowych uzyskali minimum 70 punktów. Zainteresowanych uczniów prosimy o składanie w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres  sekretariat@sp373.srv.pl :

 • podania podpisanego przez oboje rodziców,
 • zaświadczenia o wyniku testu predyspozycji językowych wydanego przez szkołę, w której dziecko pisało test, (Zaświadczenia nie musi składać uczeń, który w pierwszej rekrutacji wybrał na którymś miejscu naszą placówkę!!!)
 • kopii świadectwa z klasy VI.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Sprawdzian predyspozycji językowych – informacje

Drodzy Kandydaci!!!

W piątek 5 czerwca 2020r. przystąpicie do sprawdzianu predyspozycji językowych, który trwa 90 minut i jest jednakowy dla wszystkich kandydatów w Warszawie.

Aby zapewnić sprawny przebieg sprawdzianu i zachować bezpieczeństwo Wasze i członków komisji proszę o uważne przeczytanie poniższych informacji i zastosowanie się do nich.

 1. Na sprawdzian mogą się zgłosić tylko uczniowie zdrowi, którzy nie mieli kontaktu z osobami będącymi w kwarantannie i sami nie są nią objęci.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Uczniowie zostaną wpuszczeni do budynku kolejno, po wyczytaniu z listy.
 3. Uczniowie z nazwiskami na litery od A do K przychodzą na sprawdzian na godzinę 8.30.
 4. Uczniowie z nazwiskami na litery od L do Ż przychodzą na sprawdzian na godzinę 9.30.
 5. Do szkoły uczniowie wchodzą zachowując 1,5 m odległość od innych osób, wyposażeni w osłonę nosa i ust.
 6. Przy wejściu dezynfekują ręce przygotowanym do tego celu płynem.
 7. Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną (ewentualnie dowód osobisty) oraz dwa długopisy. Można też przynieść małą butelkę wody mineralnej. NIE WOLNO WNOSIĆ DO SALI TELEFONU ANI INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.
 8. W sali uczniowie siadają na wyznaczonych przez członka komisji miejscach i dopiero wtedy mogą zdjąć osłonę ust i nosa. Należy ją jednak włożyć ponownie w przypadku, gdy członek komisji musi podejść do ucznia.
 9. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów oraz kartek do wpisania kodu przez kandydata.
 10. Po rozpoczęciu pisania sprawdzianu spóźnieni kandydaci nie są wpuszczani do sali.
  W uzasadnionych przypadkach decyzję o wpuszczeniu kandydata do sali podejmuje przewodniczący.
 11. Kandydaci sprawdzają kompletność zestawów. Jeżeli zestawy są niekompletne lub źle wydrukowane, zgłaszają ten fakt członkom zespołu. W takiej sytuacji członkowie zespołu nadzorującego wydają kandydatom nowe zestawy.
 12. Kandydaci kodują prace. Wylosowany kod zapisują na pracy, natomiast na otrzymanej kartce wpisują swoje imię i nazwisko, nazwę i nr obecnej szkoły podstawowej. Zespół nadzorujący zbiera kartki i zakleja je w przygotowanej kopercie.
 13. Członkowie zespołu wyjaśniają na czym polega sprawdzian i odpowiadają na ewentualne pytania kandydatów dotyczące kodowania i rozumienia sposobu rozwiązania testu a następnie zapisują na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu.
 14. Podczas sprawdzianu członkowie zespołu nie udzielają żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
 15. W przypadku niesamodzielnej pracy przez kandydata sprawdzian jest unieważniony.
 16. W uzasadnionej sytuacji (złe samopoczucie, konieczność skorzystania z toalety) kandydat może otrzymać zgodę  na opuszczenie sali. Kandydatowi towarzyszy wówczas jeden z członków komisji.
 17. Jeżeli kandydat ukończy pracę przed czasem zgłasza to przez podniesienie ręki.
 18. Po zakończeniu pracy kandydaci pozostają na miejscu. Oddają prace na znak członków komisji. Salę opuszczają po uzyskaniu zgody członka komisji.
 19. Po wyjściu z sali niezwłocznie opuszczają budynek szkoły i nie gromadzą się w celu podzielenia wrażeniami ze sprawdzianu.

dyrektor Katarzyna Spychała


Dodane 11 maja 2020 roku:

Prosimy o zapoznanie się z dwoma załącznikami:

Rekrutacja_do_oddzialow_dwujezycznych-informacje2020na21 Harmonogram_dla_KANDYDATA_2020na21


Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) na rok szkolny 2020/21 przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. (pliki w załączeniu)

W poniedziałek, 18 maja br.
pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl
  W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku Excel. Adres naszej szkoły to sekretariat@sp373.srv.pl
 2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami (w sekretariacie znajduje się specjalny pojemnik do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego przez pocztę elektroniczną lub profil szkoły na Facebooku.

Dyrekcja i nauczyciele SP – 373


Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów dwujęzycznych
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić jedynie uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII i pisali test predyspozycji językowych w terminie czerwcowym.

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

 • składanie podań – od 5.07.2019r. do 11.07.2019r. do godz. 16.00
 • ogłoszenie listy zakwalifikowanych – 12.07.2019r. o godz.12.00
 • składanie oryginałów świadectw ukończenia klasy VI przez uczniów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej – od.12.07.2019r. do 16.07.2019r. do godz. 16.00

Przy kwalifikacji uczniów w rekrutacji uzupełniającej stosuje się zasady obowiązujące w rekrutacji podstawowej.

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

– podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego podpisane przez oboje rodziców;

– kserokopię świadectwa ukończenia klasy VI,

– zaświadczenie o wynikach testu predyspozycji językowych, jeśli ten wynik nie został wpisany w elektronicznym systemie rekrutacji.

4.07.2019


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas dwujęzycznych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 18.30 w budynku SP-373 przy ul Angorskiej 2


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć oddziały dwujęzyczne na poziomie klas siódmych – szczegóły podane zostaną na spotkaniu w czasie Dnia Otwartego tj. 20 lutego 2019 r. o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Rodzice, drodzy Kandydaci,

w pliku pdf zamieszony jest harmonogram rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych. Prosimy się zapoznać: Harmonogram działań SP_DWUJEZYCZNE_2019

Zachęcamy też do regularnego odwiedzania strony Biura Edukacji. www.edukacja.warszawa.pl

marzec 2019r