Bliżej rynku pracy – projekt unijny

PDF_Projekt_BRP_Klauzula_informacyjna_RODO_od_25_05_2018_(pdf).

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych  oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach- łącznie 78os.(74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI2019r.

Zakres tematyczny:  Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa  w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

 • uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych,realizujących zadania z tego zakresu.
 • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego,w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe: Szkoły,  Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;
 2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie-78;
 3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;
 4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego -22;
 5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego -49;
 6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu -4000;
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;
 8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego


Aktualności – plik pdf: Blizej_rynku_pracy_aktualności

Oświadczenie uczestnika i opiekuna – plik pdf: Oświadczenie_uczestnika_Projektu

Regulamin projektu – plik pdf: REGULAMIN_PROJEKTU