Konkursy – szkoła podstawowa_archiwum

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022

Link do zakresów merytorycznych to:
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=470

Pliki pdf:


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

  1. Regulamin konkursów:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/regulaminy/Regulamin_konkursow_przedmiotowych__MSCDN_.pdf

  1. Harmonogram konkursów:

Etap szkolny: https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/regulaminy/Zalacznik_nr__1_1__-_Harmonogram_etap_szkolny.pdf

Etap rejonowy:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/regulaminy/Zalacznik_nr__1_2__-_Harmonogram_etap_rejonowy.pdf

etap wojewódzki:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/regulaminy/Zalacznik_nr_1_3__-_Harmonogram_etap_wojewodzki.pdf

  1. Formularz zgody rodziców do pobrania:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/regulaminy/Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow_.pdf

  1. Programy merytoryczne:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470

 

Lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikaty.

terminarz_do_listy2020(pdf)

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:
L.p. Nazwa olimpiady Organizator
1. Olimpiada Matematyczna Juniorów Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w  Warszawie
2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych Instytut Badań Literackich PAN
3. Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
4. Olimpiada Historyczna Juniorów Polskie Towarzystwo Historyczne
5. Olimpiada Informatyczna Juniorów Fundacja Rozwoju Informatyki

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych[1]:
L.p. Nazwa olimpiady Organizator
1. Olimpiada Języka Francuskiego PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
2. Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki
3. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
4. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
5. Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie
6. Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie
7. Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie
8. Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie
9. Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie
10. Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie
11. Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie
12. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie
13. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
14. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Uniwersytet Warszawski
15. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Instytut Badań Literackich PAN
16. Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie
17. Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych:
L.p. Nazwa olimpiady Organizator
1. Olimpiada Astronomiczna Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Liga Ochrony Przyrody
4. Olimpiada Znajomości Afryki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
5. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Fundacja Matematyków Wrocławskich
6. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej Uniwersytet w Białymstoku
7. Olimpiada Przedsiębiorczości Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8. Olimpiada Teologii Katolickiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad/turniejów tematycznych:
L.p. Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego Organizator
1. Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności
Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie

2. Olimpiada Wiedzy Technicznej Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
4. Olimpiada Spedycyjno-

Logistyczna

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

5. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
6. Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
9. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
10. Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania
i Wytwarzania Odzieży
Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

11. Olimpiada Techniki Samochodowej Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.
12. Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu
13. Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
14. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz
15. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
17. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej
18. Ogólnopolski Turniej Kucharski
19. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
20. Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę”
Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu
22. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
23. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24. Olimpiada Wiedzy
o Turystyce
Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25. Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy
26. Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie
27. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28. Olimpiada Statystyczna Polskie Towarzystwo Statystyczne
29. Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych” Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

[1] Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 poz. 1036) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

 

 

 


 

Rok szkolny 2019/2020

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/14083,Konkursy-przedmiotowe-20192020.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1

https://konkursy.mscdn.pl/

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/konkursy-i-olimpiady


rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 58 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 września 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

Przed zgłoszeniem się do konkursu zarówno uczniowie jak i rodzice powinni zapoznać się z regulaminem konkursu: https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/sp/Regulamin/regulamin_konkursow_SP.pdf

Uczeń zdecydowany na udział w konkursie musi przynieść do szkoły wypełnioną I podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie. Formularz zgody można pobrać pod adresem: https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/sp/Regulamin/Zalacznik_2_konkursy_przedmiotowe_Zgoda_rodzicow_opiekunow.pdf
Konkursy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie:
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2019/sp/harmonogram/Zalacznik_1_Harmonogram__SP__nowy.pdf
Na stronie pod adresem:
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470
można znaleźć zakres merytoryczny konkursu z każdego przedmiotu wymienionego w Zarządzeniu nr 58.

 

Informacje o konkursach zamieszczone we wpisach w aktualnościach:

http://sp373.srv.pl/category/konkursy/